top of page
06Bבאנר---דף-הבית.jpg

ניירות עמדה

פנייה מטעם יו"ר הר"י פרופ ציון חגי 

הכשרות בנושא הטרדות מינית- פנייה למועצה המדעית 

המלצות בעידן הקורונה

מכתב מוגנות
מלונות הקורונה

הצהרת ראשי איגודים
290623

פנייה בנושא החמרת ענישה בפגיעה מינית
210523

הצהרה בדבר טיפול בנוער מגוון מגדרית 270423

bottom of page